ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 14:51:07      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4507 ครั้ง  4507 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่ระบบดิจิตอล

 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ DVB
     ปัจจัยที่ทำให้ระบบ DVB ประสบความสำเร็จแต่ละประเทศ  เกิดจากแรงจูงใจและการวางเป้าหมายที่สำคัญๆ เช่นการจัดงานถ่ายทอดใหญ่ภายในประเทศ, การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทำให้ประเทศนั้นๆ เกิดเป้าหมายที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ DVB ได้  เพราะการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทำให้เกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยี เพื่อแสดงศักยภาพและหน้าตาของตนเอง ที่จะทำให้รองรับมาตรฐานระหว่างประเทศได้ จึงเป็นแรงผลักดันให้การพัฒนาของระบบดิจิตอลในประเทศนั้นๆก้าวไปสู่ความสำเร็จ เช่นการวางเป้าหมาย
    - การแข่งขันเรื่องความคมชัดของสัญญาณภาพ
    - การจัดสรรช่องสัญญาณ และมาตรฐานการติดต่อสื่อสาร
    - การแข่งขันเรื่องความก้าวหน้าของเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี
    - การแข่งขันเรื่องความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
ปัจจัยที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปได้ยาก
    - ไม่ค่อยได้กำไรในช่วงแรก
    - เกิดคู่แข่งรายใหม่มากขึ้น แล้วจะเกิดการเสียผลประโยชน์
    - การลงทุนสูงในช่วงแรก ต้องพึ่งบริษัทรายใหญ่เป็นผู้ริเริ่มการเลือกระบบ DVB, ATSC, ISDB, DMB
    ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าจะเลือกใช้กับอะไร  เช่น ความคมชัด , ลักษณะข้อมูล, ความสะดวกรวดเร็ว
    - Terrestrial ( ภาคพื้นดิน )
    - Satellite ( ภาคดาวเทียม )
    - Cable ( สายนำสัญญาณ, เคเบิล )
    - Internet ( อินเตอร์เน็ต )
 
เหตุผลที่เลือกใช้ระบบใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ดังนี้
     - องค์ประกอบของระบบ ต้องสมบูรณ์ที่สุด ( นำมาประกอบกันใช้งานได้สมบูรณ์ )
     - ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ถูกที่สุด
     - ผู้บริโภคสามารถได้รับบริการของสัญญาณที่ดีที่สุด
     - ใช้จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบน้อยที่สุด
     - ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 
ปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอล

1.  การกำหนดนโยบายของรัฐบาล
        รัฐบาลต้องมีนโยบายที่มุ่งมั่นเป็นทิศทางเดียวว่าจะเลือกระบบใด, มีมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเปลี่ยนอุปกรณ์, วางข้อกำหนดการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับกับเทคโนโลยีสำหรับประชาชนอย่างเหมาะสม
 
2.  องค์กรกลางที่จะจัดสรรคลื่นและกำหนดการใช้คลื่นอย่างเป็นธรรม
       มีองค์กรที่กำหนดการใช้คลื่น, แบ่งหน้าที่ของผู้ผลิตรายการหรือผู้ใช้บริการแพร่สัญญาณอย่างชัดเจน และเป็นตัวแทนที่จะแก้ปัญหาระหว่างสถานีโทรทัศน์,วิทยุ,โทรศัพท์,ผู้ผลิตรายการ,ผู้ผลิตเครื่องรับ
 
3.  ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิตเครื่องรับ
        มีตัวแทนร่วมมือทำความเข้าใจและหาแนวทางการดำเนินกิจการกระจายภาพและเสียงระบบดิจิตอลทั่วประเทศ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมผลิตอุปกรณ์เครื่องรับที่รองรับกับเทคโนโลยีทุกๆด้านเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ตามความเหมาะสม
 
4.  ความร่วมมือของประชาชน
        มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ, มีการให้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย และทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 
 
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอล
1.  เงินค่าใช้จ่ายที่สูง ( STB, Free TV , Pay TV )
       นอกจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องส่งเป็นระบบดิจิตอลแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์สำหรับประชาชนที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง, ค่าอุปกรณ์  STB ( Set Top Box ) มีราคาที่สูง
       บางสถานีฯมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มรายการโทรทัศน์และการทำ Data Broadcasting  ส่งผลให้บางรายการต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนและเกิดการแข่งกันที่มากขึ้น
 
2.  ความสะดวกที่ประชาชนหันไปเลือกรับ Satellites หรือ Cable TV
       แทนที่ประชาชนจะเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์เป็นดิจิตอล อาจหันไปซื้อชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ( 1,500-2,000 บาท ) ทดแทน เพราะรับชมสัญญาณได้เช่นเดียวกัน เป็น STB แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกและชม Free TV ผ่านดาวเทียมได้ครบทุกช่อง และดูรายการผ่านดาวเทียมอื่นๆ ได้มากขึ้น ( ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์หลายต่อ ) โดยอาจใช้เครื่องรับอนาล็อกเดิมแต่เปลี่ยนตัวเลือกใหม่เป็น Satellite หรือ Cable TV ( เกิดการโฆษณาแข่งขันแย่งชิงตลาดใหม่ ) การลงทุน DTTB ในภาคพื้นดินอาจไม่ประสบความสำเร็จ ( เพราะประชาชนไม่เปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล )
 
3.  ประชาชนขาดแรงจูงใจ รายการไม่มีความหลากหลาย
       ถึงแม้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลภาคพื้นดินแล้ว แต่มีรายการที่ไม่หลากหลาย แล้วประชาชนไม่นิยม อาจเกิดคู่แข่งรายอื่น เช่น IPTV, Cable TV และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพราะประชาชนไม่มีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนมาเลือกรับสัญญาณภาคพื้นดิน DTTB
วันที่แจ้งข่าว  10 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:06:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น