ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:17:22      ถูกเปิดอ่านแล้ว 13723 ครั้ง  13723 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : ประเภทของระบบดิจิตอลทั่วโลก

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. DVB ( Digital Video Broadcasting )
      พัฒนาในทวีปยุโรป ระบบ DVB-T แพร่หลายใน Europe, Australia, New Zealand, Colombia, Uruguay and some countries of Africa
2. ATSC ( Advanced TV System Committee ) หรือ 8VSB ( Vestigial Sideband )
      พัฒนาโดยอเมริกา โดย FCC ( Federal Communication Commission ) แพร่หลายใน North America และ South Korea
3. ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting )
      พัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น  NHK โดยเป็นมาตรฐาน Digital Broadcasting Expect Group (DiBEG) ระบบ ISDB-T แพร่หลายในญี่ปุ่นและบราซิล
4. DMB ( Digital Media Broadcasting )
      เป็นระบบที่ประเทศต่างๆพัฒนาขึ้นมาใช้เอง เช่น ประเทศจีนพัฒนาระบบ DMB-H/T/C , เกาหลีไต้พัฒนาระบบ DMB-T  , ญี่ปุ่นพัฒนาระบบ DMB-S  และใช้งานแพร่หลายในจีน และฮ่องกงDVB ย่อมาจากคําว่า "Digital Video Broadcasting"
 
      โดยเป็นเทคโนโลยีจากฝั่งยุโรปซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ.1991 ด้วยการรวมตัวของหน่วยงาน European Launching Group หรือ ELG ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กรจากหลายๆภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ทางด้านสื่อรายใหญ่ของยุโรป (major European media interest group) ทั้งจากฝั่งภาครัฐและภาคเอกชน, ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตามครัวเรือน, common carrier และหน่วยงานควบคุม
 
1. DVB-S ( Digital Video Broadcasting - Satellite System )
      การส่งสัญญาณดิจิตอลผ่านดาวเทียม ใช้การคลื่นสัญญาณ QPSK ( Quadrature phase-shift keying ) ในการผสมสัญญาณ (Modulation) ใช้ความถี่เพียงความถี่เดียวผสมสัญญาณดิจิตอลโดยแบ่งเป็น 4 phase ทําให้สามารถส่งสัญญาณได้ 2 bit ต้องใช้ Bandwidth ขนาดใหญ่ เช่น 36 MHz ส่งข้อมูลได้ 39 Mbit/s
 
2. DVB-C ( Digital Video Broadcasting - Cable System )
      เป็นการส่งสัญญาณดิจิตอลในสายส่งสัญญาณ (Cable) การผสมสัญญาณกับคลื่นความถี่วิทยุใช้ระบบ QAM (Quadrature Amplitude Modulation) เป็นการใช้คลื่นความถี่เดียว แต่การผสมสัญญาณใช้เทคนิคระดับการรวมสัญญาณ เช่น 16-QAM, 64-QAM และมีการพัฒนาให้เพิ่มประสิทธิภาพเป็น 128-QAM , 256-QAM ข้อดีในระบบนี้ไม่มีการรบกวนจากสัญญาณภายนอก และผลจากคลื่นสะท้อน (Reflections Effect) สําหรับส่งสัญญาณ Bandwidth 8 MHz ใช้ 64-QAM ในการส่งสัญญาณจะได้ข้อมูล 38.5 Mbit/s
 
3. DVB-T ( Digital Video Broadcasting - Terrestrial System )
      เป็นการส่งสัญญาณดิจิตอลภาคพื้นดินใช้เทคนิคผสมคลื่นวิทยุ COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เป็นการแบ่งคลื่นส่งวิทยุเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุย่อยๆ หลายความถี่ คือ ระบบ 2K Mode =1705 Carriers และระบบ 8K Mode = 6817 Carriers โดยในแต่ละคลื่นความถี่ย่อยสามารถผสมสัญญาณวิทยุในระบบ QPSK เนื่องจากระบบการส่งใช้คลื่นความถี่มากและในการส่งสัญญาณมีการสะท้อนของคลื่นสัญญาณมากจึงต้องออกแบบต่างจากการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและในเคเบิ้ล และในการรับสัญญาณอาจมีความผิดพลาดจึงมีการใช้ error correcting (Reed-Solomon) ส่งสัญญาณโทรทัศน์ย่าน VHF และ UHF ความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth 7-8 MHz. ในการส่งสัญญาณจะได้ข้อมูล 16.59 Mbit/s
 
4. DVB-H (Digital Video Broadcasting - HandHeld)
      เป็นการส่งสัญญาณดิจิตอลภาคพื้นดินที่ใช้งานผ่านเครื่องพกพา,อุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์มือถือ ใช้เทคนิคผสมคลื่นวิทยุ COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เป็นการแบ่งคลื่นสัญญาณคือ ระบบ 4K Mode โดยในแต่ละคลื่นความถี่ย่อยสามารถผสมสัญญาณในระบบ QPSK ใช้ย่านการส่งสัญญาณเช่นเดียวกับโทรทัศน์ คือย่าน VHF และ UHF ความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth 7-8 MHz. สามารถส่งรายการได้มาก 20-40 Program ต่อ 1 ช่องสัญญาณ เพราะใช้สัญญาณข้อมูลเพียง 1.5 - 2 Mbit/s
วันที่แจ้งข่าว  27 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:43:57 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]ATSC ย่อมาจากคําว่า "Advanced TV System Committee" หรือเรียกอีกอย่างว่า 8VSB ( Vestigial Sideband )

      ถือกำเนิดในปี ค.ศ. 1982 จากการรวมตัวของ FCC, JICT, EIA, IEEE, NAB, NCTA, SMPTE รวมทั้งหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ร่วม 140 แห่ง เพื่อเป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร อาศัย HDTV เป็นตัวผลักดัน หากญี่ปุ่นสามารถพัฒนาระบบนี้ได้ จะมีบทบาทด้านอิเล็กทรอนิกส์และมีอิทธิพลต่อสาขาอื่นๆ รวมทั้งงานด้านการทหารด้วย
       เป็นการแพร่กระจายคลื่นโดยมุ่งเน้นบริการโทรทัศน์ความคมชัดสูง HDTV เท่านั้น แต่ได้ครอบคลุมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารอื่นรวมออกไปด้วย บนช่วงความกว้างของ Band Width  6 MHz. โดยระบบจะต้องส่งสัญญาณที่เชื่อถือได้ประมาณ 19 Mbps สำหรับการแพร่ภาพออกอากาศบนพื้นโลก  และสำหรับแพร่ภาพในสายเคเบิลอยู่ที่ 39 Mbps โดยระบบ ATSC เลือกบริการแบบ HDTV หลายช่อง ( Multicasting ) พร้อมบริการข้อมูลเสริมอื่นๆ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตก็ได้ ผู้ให้บริการสามารถเลือกนำมาเสนอได้
วันที่แจ้งข่าว  28 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:22:35 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]ISDB ย่อมาจาก Integrated Services Digital Broadcasting
 
      ระบบ ISDB ได้ถูกพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ISDB-T) และระบบวิทยุดิจิตอล (ISDB-Tsb) ระบบ ISDB ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดย Digital Broadcasting Expect Group (DiBEG)ระบบ ISDB มี 2 รูปแบบ คือ แบบ Narrow band สําหรับการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและส่งข้อมูลต่างๆ และแบบ Wide band สําหรับการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (ISDB-T) มีความยืดหยุ่นต์อการส่งสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณเสียงและยังสามารถสนับสนุนการบริการแบบ Multimedia อื่นๆ อีกด้วยซึ่งทําให้การส่งข้อมูลดิจิตอลมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การส่งภาพ เสียง ข้อความ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกนํามารวมกัน มอดูเลชั่นแบบ BST-OFDM (Band Segmented Transmission) จากนั้นนําสัญญาณที่ได้มารวมเข้ากับ Error Correction Code และ Reed Solomon Codes ระบบ ISDB แบ่งแถบคลื่นที่ส่งออกเป็นทั้งหมด 13 ส่วนด้วยกัน โดยในส่วนที่ 1-3 จะใช้สําหรับข้อมูลเสียงและข้อมูลอื่นๆ เช่น Metadata  ส่วนที่เหลือ 6 - 13 ใช้สําหรับข้อมูลภาพ โดยแต่ละส่วนจะมีค่า Bandwidth 429 kHz / 500 kHz / 571 kHz ตาม Bandwidth ของช่องสัญญาณ 6 MHz / 7 MHz / 8 MHz ตามลําดับ
วันที่แจ้งข่าว  28 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:33:30 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]ระบบ ISDB ประกอบด้วย
     - ISDB-S ( ISDB Satellite )
     - ISDB-C ( ISDB Cable )
     - ISDB-T ( ISDB Terrestrial )
     - ISDB-Tsb ( ISDB Terrestrial Segment Band )
     - ISDB-Tmm ( ISDB Terrestrial Mobile Multimedia )
วันที่แจ้งข่าว  28 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:16:42 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]DMB ย่อมาจากคําว่า "Digital Media Broadcasting"
 
      DMB เป็นระบบที่ประเทศอื่นๆพัฒนาขึ้นมาเอง เน้นการใช้งานด้านดิจิตอลออดิโอและมัลติมิเดีย สําหรับอุปกรณ์พกพาและเคลื่อนที่ได้เป็นหลัก นอกจากนั้นยังสนับสนุนการรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ดิจิตอลเคลื่อนที่ด้วย (เป็นคู่แข็งของเทคโนโลยีDVB-H) และยังมีข้อมูลบริการด้านอื่นๆ เช่น Program Guide, Traffic information เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะส่งอยู่ในรูปแบบที่ เรียกว่า TPEG (Transport Protocol Experts Group), TMC (Traffic MessageChannel), DGPS (Differential Global Positioning System), EWS (Emergency Warning System), EPG (Electronic Program Guide) และ IP tunneling
วันที่แจ้งข่าว  28 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:17:14 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]ลักษณะการนำระบบดิจิตอลไปใช้งาน ยังถูกแบ่งออกเป็น 5 อย่าง คือ
   - Terrestrial ( ภาคพื้นดิน )
   - Satellite ( ดาวเทียม )
   - Cable ( สายเคเบิล )
   - Internet  ( อินเตอร์เน็ต )
   - Mobile ( เคลื่อนที่ )
วันที่แจ้งข่าว  29 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:02:54 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น