ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 2 มิถุนายน 2552 เวลา 15:59:44      ถูกเปิดอ่านแล้ว 9169 ครั้ง  9169 ครั้ง
เรื่อง : เยี่ยมชมบริษัท NHK ( Nippon Hoso Kyokai ) ณ ประเทศญี่ปุ่น

      ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ NHK เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1926 ซึ่ง NHK ย่อมาจาก Nippon Hoso Kyokai ( = Japan Broadcasting Group) ซึ่งถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพมากที่สุดสถานีหนึ่งของโลก ปัจจุบันยังคงดำเนินการ และแตกยอดออกไปทำสถานีวิทยุ และสื่ออินเทอร์เน็ต โดย NHK แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
 
NHK Brodcasting Studio
เป็นสถานีหลักสำหรับถ่ายทอดสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ของ NHK ทำหน้าที่ผลิตรายการและรวบรวมข่าวเพื่อเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ผู้รับชมในประเทศญี่ปุ่น และส่งสัญญาณถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปทั่วโลก ยังมีสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาคทั่วประเทศอีกมากมาย ที่เป็นเครือข่ายร่วมถ่ายทอดและรายงานข่าวโทรทัศน์ http://www.nhk.or.jp/
 
NHK Science & Technical Research Labboratories
เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการกระจายคลื่นได้ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ.1930 ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการกระจายคลื่น และส่งเสริมการพัฒนายุคใหม่ในการกระจายคลื่นระบบดิจิตอล ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในการกระจายคลื่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุภารกิจของประชาชน http://www.nhk.or.jp/strl/
 
NHK Communication Training Institute
เป็นศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีโทรทัศน์การถ่ายทอดและกระจายคลื่น ให้พนักงานในบริษัท NHK และเปิดให้การฝึกอบรมบุคลากรภายนอก ซึ่งมาจากประเทศต่างๆทั่วโลก
NHK Brodcasting Studio
เป็นสถานีหลักสำหรับถ่ายทอดสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ของ NHK ทำหน้าที่ผลิตรายการและรวบรวมข่าวเพื่อเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ไปสู่ผู้รับชมในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เขตชิบูย่า ( Shibuya ) ใกล้ๆสวนสาธารณะโยโยกิ
 
ภารกิจ
 
Global Reach
     NHK World TV, Sharing Culture, NHK World Radio Japan, NHK World Internet Service, International Cooperation

Television & Radio
     Terrestrial, Satellite

Public Broadcaster
     NHK Network, Protecting Life and Property

 
Serving the Public
     Culture & Community, NHK STRL, NHK Archives, Age of Digital broadcasting, NHK Broadcasting Culture Research Institute

วันที่แจ้งข่าว  2 มิถุนายน 2552 เวลา 16:06:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]NHK Science & Technical Research Labboratories  และ Communication Training Institute สถาบันวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการกระจายคลื่นและศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมเทคโนโลยีโทรทัศน์ ที่เป็นอาคารอยู่ร่วมกัน

วันที่แจ้งข่าว  2 มิถุนายน 2552 เวลา 16:09:29 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา CTI
 
NHK Communication Training Institute  หรือ NHK CTI เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี  Broadcasting แบบครบวงจร ให้การอบรมบุคลากรภายในบริษัท NHK เป็นประจำ และเปิดให้การอบรมแก่บุคลากรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการกระจายภาพและเสียง ซึ่งเป็นผู้พัฒนา ISDB ตั้งแต่ปี 1993 และศึกษาระบบดิจิตอลหลายแขนงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ เช่น การผลิตรายการ, การกำกับภาพ, การบันทึกภาพ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, การแพร่ภาพภาคพื้นดิน, ดาวเทียม, เคเบิล ฯลฯ และศูนย์ฯ CTI เปิดให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูงานระบบการออกอากาศได้ทั้งหมดแบบครบวงจร

วันที่แจ้งข่าว  2 มิถุนายน 2552 เวลา 16:20:13 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]รายละเอียด และตารางแสดงห้องที่เข้าฝึกอบรมของคณะ MCOT ซึ่งแสดงข้อมูลอยู่หน้าลิฟท์
วันที่แจ้งข่าว  2 มิถุนายน 2552 เวลา 16:26:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]หน้าอาคาร CTI และภายในห้อง LAB ซึ่งมีเครื่องมือชุดปฏิบัติการแพร่กระจายคลื่น สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ปฏิบัติการวัดและทดสอบสัญญาณได้จริง

วันที่แจ้งข่าว  2 มิถุนายน 2552 เวลา 16:37:37 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบรรยายเนื้อหาการอบรม ภายในศูนย์ฝึกอบรม CTI 
วันที่แจ้งข่าว  3 มิถุนายน 2552 เวลา 14:41:21 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]     คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม "เทคโนโลยีการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์" ที่ศูนย์ NHK Communication Training Institute  หรือ NHK CTI ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ.2552
 
โดยมีหลักสูตรดังนี้
   - Acceleration of digitization ( การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิตอลทั่วโลก )
   - Outline of digital broadcasting technology ( ทิศทางของระบบดิจิตอล )
   - Digital Sound Broadcasting ( ระบบเสียงดิจิตอล )
   - Basics and principles of video coding ( พื้นฐานคุณสมบัติและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ )
   - Error Detection and Error Correction ( การตรวจสอบและวิธีแก้ไขความผิดพลาด รับส่งข้อมูล)
   - Digital terrestrial sound broadcasting in the world ( การแพร่สัญญาณเสียงดิจิตอล )
   - Outline of Facilities and System for DTTB ( คุณประโยชน์ของระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน )
   - Copyright Protection Measures of a Free TV in Japan ( การปกป้องลิขสิทธิ์ของการแพร่ข้อมูล )
   - Theory of Digital technology Modulation and Transmission ( ทฤษฎีเครื่องส่งและการผสมคลื่น )
   - Terrestrial Digital TV Transmitter System ( เครื่องส่งโทรทัศน์ภาคพื้นดิน )
   - Digital Switchover in Japan ( Footstep and Challenges ) ( การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลในญี่ปุ่น )
   - Fundamental of Electro field intensity and Propagation ( รากฐานการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณ )
   - Exercise of Channel Planning ( ออกแบบและวางแผนการติดตั้งเครื่องส่ง )
   - Measurement of Digital Transmitter ( ปฏิบัติการเครื่องมือวัดสัญญาณดิจิตอล )
   - Broadcasting System for the Urgent News ( ระบบข่าวสารการแจ้งเตือนภัย )
   - Outline of BSNC HD Server System ( ระบบฐานข้อมูลสัญญาณภาพและเสียง )
   - Emergency Broadcast Systems ( ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ )
   - New Technology for Mobile TV Broadcasting Based on ISDB-T (เทคโนโลยีกระจายคลื่นผ่านระบบเคลื่อนที่ )

วันที่แจ้งข่าว  3 มิถุนายน 2552 เวลา 14:58:09 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น