ชื่อพนักงาน :    นายชาติชาย จันทรวัชร
ตำแหน่ง :    ผู้จัดการศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีฯ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นางหอมศิริ อุบลเจริญ
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานีฯ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง :    พนักงานขับรถ
สถานีฯ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายขจร สุขสัมพันธ์
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์และซ่อมบำรุง
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายปราณี ผลพฤกษา
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาวุโส
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายจรัญ อินเลื่อม
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสุบิน บุณยมณี
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    ว่าที่ ร.ต.นที เขียวปั้น
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายทรงศักดิ์ สีหะ
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายอดินันท์ จันทวงศ์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายประสิทธิ์ เป็นสุข
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายวิสิทธิ์ กันทะวรรณ์
ตำแหน่ง :    ผู้ช่วยช่าง
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ สุโขทัย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายจิรักษ์ ทองดี
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    นครสวรรค์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายพรพจน์ แสงอรุณ
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    นครสวรรค์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายปัญญา พรมคำ
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    นครสวรรค์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสากล ไตรนิรันดร
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    นครสวรรค์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายพลชัย กาอ่วน
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    เพชรบูรณ์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายบัญชา พรมวงษ์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    เพชรบูรณ์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายวีรพล หมื่นนาอาน
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    เพชรบูรณ์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายสินชัย ท้าวโยธา
ตำแหน่ง :    พนักงานจ้างรายปี
สถานีฯ :    เพชรบูรณ์
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    ตาก
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายนาวี เสือสืบนุ่ม
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    ตาก
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายธนัญชย์ ทิพยอาสน์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    ตาก
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายทีปกร เจริญพันธ์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    ตาก
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสุเมธ ทองนพเก้า
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    แพร่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายวิทูร งามสวย
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    แพร่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายวินัย กติอนันต์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    แพร่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายอรุณสิทธิ์ ธรรมโม
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    แพร่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    น่าน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายดรุณ คล้ายแจ้ง
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    น่าน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายเกษม ศรีอินทร์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    น่าน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายพชรพล ทะจักร์
ตำแหน่ง :    พนักงานจ้างรายปี
สถานีฯ :    น่าน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายชูเกียรติ จันทาพูน
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์และซ่อมบำรุง
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายสมบัติ เทียมตามณี
ตำแหน่ง :    วิศวกร
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสุเขษม ถามดี
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสมเกียรติ สิทธิธรรม
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายวรวุฒิ ไชยจักร
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิธรรม
ตำแหน่ง :    ผู้ช่วยช่าง
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายวินัย ตายืน
ตำแหน่ง :    ผู้ช่วยช่าง
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายสมศักดิ์ วงศ์ชูพงษ์
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาวุโส
สถานีฯ :    สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เชียงใหม่
ส่วน/ศูนย์ :    

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสุวโรจน์ อรรถพีรสิทธิ์
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    เชียงราย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายไพทูรย์ ศรีก้อม
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    เชียงราย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายจิตรกร แขมหอม
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    เชียงราย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายพรรษา แปงตาน
ตำแหน่ง :    พนักงานจ้างรายปี
สถานีฯ :    เชียงราย
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายเจริญ มะโน
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    ลำปาง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายพิเชษฐ ท้าวทอง
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    ลำปาง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

ชื่อพนักงาน :    นายสมโภชน์ อยู่ครบ
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    ลำปาง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายเศกสรรค์ เมฆอากาศ
ตำแหน่ง :    ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สถานีฯ :    ลำปาง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายเกรียงไกรยศ ทองเดช
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    แม่ฮ่องสอน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายจำนงค์ จารึก
ตำแหน่ง :    พนักงานขับรถ
สถานีฯ :    แม่ฮ่องสอน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ
ตำแหน่ง :    พนักงานจ้างรายปี
สถานีฯ :    แม่ฮ่องสอน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายอภิชาติ คมเวช
ตำแหน่ง :    พนักงานจ้างรายปี
สถานีฯ :    แม่ฮ่องสอน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายอาณัติ จันคำมา
ตำแหน่ง :    พนักงานจ้างรายปี
สถานีฯ :    แม่ฮ่องสอน
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายสงบ หมัดสมัน
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสถานีโทรทัศน์
สถานีฯ :    แม่สะเรียง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายทักษ์ชา สมบัติพนา
ตำแหน่ง :    ช่างพิเศษ
สถานีฯ :    แม่สะเรียง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อพนักงาน :    นายชัยชาญ ผาติสถิตชัย
ตำแหน่ง :    ช่างพิเศษ
สถานีฯ :    แม่สะเรียง
ส่วน/ศูนย์ :    ศูนย์ฯภาคเหนือ