วันที่แจ้งข่าว :  4 มิถุนายน 2553 เวลา 17:07:25  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1125 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แจ้งเลื่อนการสัมนาฯ (ครั้งที่ 2)

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ และเจ้าหน้าที่ภาคเหนือ
ตามที่ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ได้รับแจ้งจากคุณสุธี สุวรรณประภา ขอเลื่อนกำหนดการ
สัมมนาสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่พัทยา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2553 อย่างไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการ
ที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยพร้อมเพรียงกัน