วันที่แจ้งข่าว :  24 พฤษภาคม 2553 เวลา 10:47:20  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1113 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  แจ้งเลื่อนการสัมมนาฯ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ และเจ้าหน้าที่ภาคเหนือ
ตามที่ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ได้รับแจ้งจากคุณสุธี สุวรรณประภา ขอเลื่อนกำหนดการ
สัมมนาฯ พัทยา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553 อย่างไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการ
ที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป