วันที่แจ้งข่าว :  16 มีนาคม 2553 เวลา 11:10:55  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1121 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ทวงเอกสารหักล้างเงินยืมทดรอง และ เงินสดที่เหลือจ่าย

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯภาคเหนือ
เพื่อทราบและแจ้ง จนท.ในสถานีต่อไป
จีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ส่ง......มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1268712655.pdf ] [ 406,587 Byte ]