วันที่แจ้งข่าว :  6 พฤษภาคม 2552 เวลา 16:01:54  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1043 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  สำรวจทรัพย์สิน ประจำปี 2551

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ ภาคเหนือ
เรื่องการสำรวจทรัพย์สิน ประจำปี 2551 รายละเอียดทรัพย์สินของแต่ละสถานีฯ
ให้ท่าน Down file ได้ที่ Web ฝ่ายฯ ค่ะ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นางหอมศิริ อุบลเจริญ
ผู้ส่ง