วันที่แจ้งข่าว :  16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09:37:33  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1072 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายไชยะ ทรงทวีสิน   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในศูนย์ฯภาคเหนือ
ในสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศในการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรย่อมต่อสู้และมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หากแต่ผลกำไรมิใช่เพียงผลลัพธ์อย่างเดียวขององค์กร สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องคำนึงถึงคือการควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งการลดต้นทุนและการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีทำงาน กระบวนการหรือคนทุกคนของทุกฝ่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นความสูญเปล่าที่มองไม่เห็นหรือไม่มีใครให้ความสนใจ หรือสำนึก ดังนั้นทุกคนในองค์กรต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่จะช่วยลดต้นทุนและความสูญเปล่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวของเราเอง เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
เราควรที่จะหันมาดูตนเองว่าเราควรเพิ่มผลผลิตด้วยคุณภาพและการลดต้นทุนไปใช้กับงานของตนเองได้อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ จากข้อมูลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำเร็จร่วมกันจากสถาบัน Motivational training Institute เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00-16.00 น โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์ บมจ.อสมท

นายไชยะ ทรงทวีสิน
ผู้จัดการศูนย์ฯภาคเหนือ