วันที่แจ้งข่าว :  11 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:22:12  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1027 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน

ข้อความ :

เรียน..
หน.สถานีฯและรก.หน.สถานีฯ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
เอกสารแนบ 16 แผ่น ครับ
งานเลขานุการศูนย์ฯมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1184120532.pdf ] [ 282,805 Byte ]