วันที่แจ้งข่าว :  27 มิถุนายน 2550 เวลา 10:55:34  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1028 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  admin   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ตารางแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลภายในเขตบริการจังหวัดภาคเหนือ

ข้อความ :


เรียน หัวหน้าสถานีโทรทัศน์ ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

     ตามที่มีการประชุมศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 เรื่องการวัดสัญญาณภาคเหนือ ได้มอบหมายให้พนักงานสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีฯ ดำเนินการรวบาวมข้อมูลในเขตบริการภายในจังหวัดของตนเอง เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับใช้ประกอบเป็นรายงานผลการวัดสัญญาณวิทยุฯและโทรทัศน์ ประจำปี พ.ศ.2550

     ขอให้ทุกสถานีฯ บันทึกข้อมูลภายในจังหวัดของตนเองลงในตารางข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาด้วย ( ดาวน์โหลดจากด้านล่าง ) แล้วส่งกลับมาที่ศูนย์ฯเหนือ ภายในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ ภายในไฟล์เป็นเอกสารประเภทเอ็กเซล จะมี 5 หน้า ( 5 ตาราง ) คือตาราง Area, TV1, TV2, FM1, FM2 โดยให้ลงข้อมูลในตารางชื่อ Area ที่มีรายละเอียดตามรูปภาพหรือบันทึกรายละเอียดผลการวัดสัญญาณอื่นๆ ( ถ้ามี ) ส่วนตาราง TV1, TV2, FM1, FM2 กรุณาเก็บไว้สำหรับใช้เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกผลการวัดสัญญาณในครั้งต่อไป

      กรุณาส่งข้อมูลตาราง Area เป็นไฟล์เอ็กเซล เข้ามาที่ศูนย์ฯเหนือ ผ่านเว็บไซต์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเก็บเอกสารประจำสถานีฯ )มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1182912934.xls ] [ 74,752 Byte ]