วันที่แจ้งข่าว :  18 มิถุนายน 2550 เวลา 14:02:49  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1030 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  เชิญประชุมหัวหน้าสถานีฯ

ข้อความ :

เรียน หัวหน้าสถานีฯ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยค่ะ
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1182146569.doc ] [ 487,424 Byte ]