วันที่แจ้งข่าว :  10 มกราคม 2550 เวลา 10:50:46  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1080 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2550

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
ด้วยฝ่ายบริการวิศวกรรม แจ้งให้ศูนย์ฯ / สถานีฯ ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2550
ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น
ในการนี้ ขอให้สถานีฯ นำเงินค่าใช้จ่ายหมุนเวียนรายปี ประจำปี 2550 จ่ายเงินค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ประจำปี 2550 และแยกค่าใช้จ่ายออกมา 1 ชุด โดยระบุเรียกเก็บช่อง 3 ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากใช้งานร่วมกัน
จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขาศูนยฯ เหนือ