วันที่แจ้งข่าว :  21 ธันวาคม 2549 เวลา 13:32:52  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1094 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  กรอกประวัติการอบรมพนักงาน

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
ด้วย ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ มีความประสงค์ให้สถานีฯ
กรอกประวัติหัวข้อการเข้าร่วมอบรมฯ โดยจัดทำย้อนหลัง 3 ปี แบบฟอร์ม
แนบท้าย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลประจำศูนย์ฯ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งศูนย์ฯ
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ทาง Website mcotnorth
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือมีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1166682772.doc ] [ 35,840 Byte ]