วันที่แจ้งข่าว :  21 ธันวาคม 2549 เวลา 12:57:57  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1059 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
ตามที่ฝ่ายบริการวิศวกรรม แจ้งให้ศูนย์วิศวกรรมฯ / สถานีฯ
ที่มีความประสงค์จะร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. สถานีโทรทัศน์ จัดร่วมกับสถานีวิทยุ ได้รับเงินอนุมัติจำนวน 7,000.-บาท
2. สถานีโทรทัศน์ จัดแห่งเดียว ได้รับเงินอนุมัติจำนวน 5,000.-บาท
ทั้งนี้ ขอให้สถานีฯ ที่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดทำใบยืมเงินทดรอง พร้อมระบุ
ข้อความให้ชัดเจน ส่งให้ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ทาง Website mcotnorth ภายในวันที่
25 ธันวาคม 2549ิ เวลา 15.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือ