วันที่แจ้งข่าว :  21 ธันวาคม 2549 เวลา 12:11:20  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1108 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นางหอมศิริ อุบลเจริญ   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  ตั้งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯ
การตั้งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแบบฟอร์มใหม่
ซึ่งไม่มีหน.สถานีฯ เซ็นรับรอง และส่งเข้าสวัสดิการโดยตรง
ในใบรายการเบิกเงินช่องขอเสนอ ไม่ต้องใส่ชื่อ รก.ผอ.ฝ.
ให้ว่างไว้ ทางส่วนสวัสดิการจะเป็นผู้เขียนให้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อไป

งานเลขาศูนย์ฯ ภาคเหนือ