วันที่แจ้งข่าว :  29 มิถุนายน 2549 เวลา 14:55:59  [ มีผู้เปิดอ่านไปแล้ว => 1041 ครั้ง ]
 ผู้แจ้งข่าว :  นายไชยะ ทรงทวีสิน   ศูนย์ฯภาคเหนือ / ศูนย์ฯภาคเหนือ
 เรื่อง

:  จัดทำข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำรายงานนำเสนอการดำเนินงานของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ

ข้อความ :

เรียน หน.สถานีฯในศูนย์ภาคเหนือ
ตามที่รอง ผอ.อสมท.นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ ได้สั่งการให้ทุกศูนย์และสถานีฯในส่วนภูมิภาค
จัดทำข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำรายงานนำเสนอการดำเนินงานต่างๆของสถานีฯ
ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมและการแนะนำการรับชมและรับฟังผ่านผ่านสื่อวิทยุหรืออื่นๆ
โดยครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ (จังหวัด,อำเภอ) จำนวนประชาชนที่สามารถรับได้หรือไม่ได้
และการแก้ไข เพื่อให้จุดที่รับสัญญาณไม่ได้สามารถรับได้ ตลอดจนความนิยมดูช่อง MODERNINE
ในพื้นที่รวมทั้ง(หากมีการ ปรับปรุงเพิ่มกำลังส่งและความสูงของเสาอากาศให้เปรียบเทียบพื้นที่
เขตบริการและจำนวนประชากรก่อนและหลังดำเนินการ คิดเป็นจำนวนร้อยละ เพื่อให้เห็น
ความแตกต่างที่ชัดเจน ตลอดจนการให้บริการงานแก่หน่วยงานภายนอก ตามนโยบายฯการ
หารายได้อีกช่องทาง
ท้ายนี้ได้แนบเอกสารประกอบข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำรายงานนำเสนอการดำเนินงานเพื่อ
เป็นแนวทางเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ให้จัดส่งถึงศูนย์ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการด่วน สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549
นายไชยะ ทรงทวีสิน
( ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ)
มีไฟล์แนบ เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่   [ book1151564159.pdf ] [ 438,926 Byte ]