ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 4 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่าย เพื่อปิดบัญชีไตรมาส 3 ปี 2552 
[ 1098 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 กันยายน 2552 เวลา 15:51:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  นายศิริ จันทร์ศิริ ถึงแก่กรรม 
[ 1096 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 กันยายน 2552 เวลา 15:48:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  หลักการจัดตารางค่าล่วงเวลา 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 กันยายน 2552 เวลา 15:45:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารตั้งค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 
[ 1108 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 กันยายน 2552 เวลา 14:08:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
[ 1105 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 17 กันยายน 2552 เวลา 12:40:32  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งพนักงานเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตร พัฒนาจิตใจเพื่อชีวิตและการทำงานที่... 
[ 1102 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 10 กันยายน 2552 เวลา 11:29:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานฝ่ายสมาชิก 
[ 1102 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 กันยายน 2552 เวลา 15:52:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ใบสมัครทำประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่คู่สมรสและบุตร 
[ 1114 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 กันยายน 2552 เวลา 15:47:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งทำประกันชีวิตและสุขภาพแก่คู่สมรสและบุตร 
[ 1099 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 กันยายน 2552 เวลา 17:46:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อพนักงานดีเด่น สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2552 
[ 1096 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 กันยายน 2552 เวลา 17:44:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายบัตรประกันสุขภาพ 
[ 1086 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 2 กันยายน 2552 เวลา 14:51:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กก.ผอ.ใหญ่ (นายธนวัฒน์ วันสม) พบพนักงาน 2 ก.ย. 52 เวลา 14.00 น. 
[ 1093 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 2 กันยายน 2552 เวลา 11:42:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินพิเศษ 
[ 1096 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 20 สิงหาคม 2552 เวลา 14:47:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อสมท ครั้งที่ 1/2552 
[ 1087 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:15:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) 
[ 1081 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:43:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งให้บุคคลากรประเมินผลงานของตนเอง 
[ 1088 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:33:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2552 
[ 1089 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:46:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานเปรียบเทียบค่าล่วงเวลา ประจำเดือนมิถุนายน 2552 
[ 1097 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:44:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งสรุปผลการดำเนินงานของสถานีฯ นครสวรรค์ ปี 2551 และ ปี 2552 
[ 1095 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:00:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือในการจัดส่งรายละเอียดการโอนเงิน 
[ 1087 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 16:36:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ช่อง 3 ส่งมอบและคืนทรัพ์สินให้ บมจ.อสมท (สถานีฯ จ.เชียงราย) 
[ 1095 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 16:34:18  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานตรวจหน่วยงาน บมจ.อสมท ภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 26-28 พ.ค. 52 
[ 1102 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 16:31:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบประเมินผลงาน ฝ่ายบริการงานวิศวกรรม 
[ 1092 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 13:21:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ประเมินผลงานลำปาง 
[ 1109 ]  
By นายเจริญ มะโน 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:12:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้ตรวจการเยี่ยมภาคเหนือ(แพร่ น่าน) วันที่ 22-25 ก.ค.52 
[ 1081 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:05:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 4 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]