Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:22:38      ถูกเปิดอ่านแล้ว 16557 ครั้ง  16557 ครั้ง
เรื่อง : ประวัติ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
      อ.ส.ม.ท. ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม    โดยเริ่มแรกได้จัดตั้งเป็น บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2495  ได้ใช้เวลาในการเตรียมการด้านอุปกรณ์ และบุคลากรเป็นเวลา  2  ปี
      ในปี 2497 ได้ดำเนินกิจการวิทยุเชิงธุรกิจ ในชื่อสถานีวิทยุ ททท.
      ในปี 2498 ได้ดำเนินกิจการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 4  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม  แพร่ภาพออกอากาศในระบบขาว – ดำ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับสองในทวีปเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น
 
จดหมายเหตุโทรทัศน์ไทย
      โทรทัศน์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากบันทึกในหนังสือเทคโนโลยีโทรทัศน์โดยได้ระบุว่า จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นผู้ริเริ่มให้นำโทรทัศน์เข้ามาในประเทศ โดยมีหนังสือถึงอธิบดีกรมโฆษณาการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2493 ความตอนหนึ่งว่า "...ผมอยากจะให้พิจารณาจัดหา และจัดการส่ง Television ขึ้นในประเทศของเรา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของประชาชน จะควรทำเป็น Mobile Unit อย่างที่สนทนาวันก่อน แล้วจัดหารถจี๊บขนาดเล็กมาทดลองต่อไป..." ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้มีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นหลังจากนั้นมา
 
มีการค้นพบและการใช้งาน ดังนี้
พ.ศ.2416   Andrew May ค้นพบสารเซเลเนียมซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
พ.ศ.2426   Paul Nipkow คิดค้นหลักการสแกนภาพที่ใช้ระบบจานหมุนแบบกลไก
พ.ศ.2454   Campbell Swinton ได้นำหลอดรังสีแคโทดมาใช้ในการรับส่งภาพของการสแกนภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2466   Vladimir Zworykin ประดิษฐ์ iconoscope
พ.ศ.2467   Vladimir Zworykin ประดิษฐ์ kinescope
พ.ศ.2468   John Logie Baird และ Charles Francis Jenkins ทดลองการออกอากาศโดยส่งภาพและเงาโดยไม่ใช้สาย
พ.ศ.2471   James L. Baird นำแผ่นกรองสีมาใช้แยกสัญญาณสี เกิดการส่งภาพสี
พ.ศ.2479   แพร่ภาพขาว-ดำเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษด้วยระบบ 405 เส้น 25 ภาพต่อวินาที
พ.ศ.2494    แพร่ภาพสีเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยระบบ 525 เส้น 30 ภาพต่อวินาที
พ.ศ.2495   ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี ( ใน พ.ศ. 2550 คือสถานีโทรทัศน์โมเดิลไนน์ ทีวี Modern Nine TV )
พ.ศ.2498    มีการแพร่ภาพขาว-ดำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ( ใน พ.ศ.2550 คือ สถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี )
พ.ศ.2500   ได้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และมีการแพร่ภาพเป็นภาพขาว-ดำ
พ.ศ.2510   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แพร่ภาพเป็นโทรทัศน์สีระบบ PAL เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
พ.ศ.2513    ได้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเป็นสถานีโทรทัศน์สีระบบ PAL
พ.ศ.2517    สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ย้ายมาเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 และได้เปลี่ยนจากการแพร่ภาพระบบขาว-ดำมาเป็นโทรทัศน์สีระบบ PAL
พ.ศ.2539   สถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี (ใน พ.ศ.2550 เปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ) เป็นสถานีแรกที่ใช้ระบบ UHF เนื่องจากช่องสัญญาณในย่านความถี่ VHF ถูกใช้จนเต็ม
      ต่อมา บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ จึงได้มีมติให้ยุบเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2520 พร้อมทั้งรับโอนกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด มาดำเนินการต่อ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2520 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในนาม อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:26:38 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]ตราสัญลักษณ์ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:29:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]      อ.ส.ม.ท. ดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนได้ 27 ปี คณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้แปลงสภาพ อ.ส.ม.ท.  เป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพระราช บัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2547 ภายหลังการแปลงสภาพ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังคงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้น 70%

      มีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และบุคลิกสถานีไปสู่การเป็นโทรทัศน์แห่งความทันสมัย หรือโมเดิร์นไนน์ทีวี (Modernine TV) ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี 2545  ดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศ  24  ชั่วโมง
 
วิสัยทัศน์
       บมจ. อสมท เป็นบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำ  มืออาชีพ  มีอิสระ  สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
 
สโลแกน
       นำคุณค่าสู่สังคมไทย   สังคมอุดมปัญญา   นำความรู้ คู่คุณธรรม
 
ภารกิจ
1.ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นธรรม เชื่อถือได้ และรับผิดชอบต่อสังคม
2.นำเสนอรายการ สาระความรู้ และบันเทิงที่มีคุณภาพให้กับประชาชน เพื่อนำไปสู่แนวคิดสังคมอุดมปัญญาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม
3.สื่อสารกับประชาคมโลก เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย
4.พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมมาภิบาลที่ดี
5.พัฒนาศักยะภาพและขีดความสามารถของบุคลากร และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
6.ดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:32:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]อาคารที่ทำการใหม่ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2550

วันที่แจ้งข่าว  28 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:25:59 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]อาคารผู้บริหาร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551

วันที่แจ้งข่าว  28 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:26:48 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 01:22:42 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น