Modernine TV

รูปภาพมีเงา
เซ็นเซอร์รับภาพ แบบ CCD และ CMOS
      ในกล้องดิจิตอลทุกตัว แน่นอนหัวใจสำคัญที่สุดอันหนึ่งที่จะทำให้กล้องตัวนั้นถ่ายทอดรูปออกมาได้สวยก็คงหนีไม่พ้น Sensor รับภาพ ซึ่งมีหน้าที่รับแสงที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนค่าแสงนั้นๆเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันก็คงมี Sensor รับภาพอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ ซึ่งก็คือ CCD (ซีซีดี) และ CMOS (ซีมอส) เป็นหัวใจสำคัญ  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
กล้องโทรทัศน์และระบบการรับภาพ
      กล้องโทรทัศน์ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับภาพ และจับรายละเอียดของภาพ เพื่อส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในสื่อบันทึกภาพ รายละเอียดและความชัดเจนของภาพจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล้องที่ใช้สำหรับจับภาพนั่นเอง หลักการทฤษฎีพื้นฐานคือเปลี่ยนภาพที่เราเห็นด้วยตาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Video Signal )  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
การแพร่ภาพโทรทัศน์ ( Television Broadcasting )
      โทรทัศน์ (Television) การถ่ายทอดเสียงและภาพพร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเครื่องที่เปลี่ยนสัญญาณภาพและเสียงเป็นคลื่นโทรทัศน์ เรียกว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ และเครื่องที่เปลี่ยนคลื่นโทรทัศน์เป็นสัญญาณภาพและเสียง เรียกว่าเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นการส่งกระจายภาพและเสียงออกไปในรูปสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
ความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน )
      อ.ส.ม.ท. ดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนได้ 27 ปี คณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้แปลงสภาพ อ.ส.ม.ท. เป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพระราช บัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2547   เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
ประวัติ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
      อ.ส.ม.ท. ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยเริ่มแรกได้จัดตั้งเป็น บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2495 ได้ใช้เวลาในการเตรียมการด้านอุปกรณ์ และบุคลากรเป็นเวลา 2 ปี ในปี 2497 ได้ดำเนินกิจการวิทยุเชิงธุรกิจ ในชื่อสถานีวิทยุ ททท   เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
กำเนิดสถานีไทยโทรทัศน์ ( ชื่อเดิมของ อสมท )
      นับย้อนตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2495 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ นำหนังสือพิมบริคณห์สนธิ ไปจดทะเบียนจัดตั้ง "สถานีไทยโทรทัศน์ จำกัด" ก็ได้เริ่มดำเนินกิจการวิทยุและโทรทัศน์ มาจนถึงปัจจุบัน   เปิดอ่าน

     เทคโนโลยีใน บมจ.อสมท   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 6 หัวข้อ ]   
Topic [ เนื้อที่รวม 0.589 MB ]   View
Poster
 เซ็นเซอร์รับภาพ แบบ CCD และ CMOS 
[ 55,500 ]  
admin 12 มิถุนายน 2552 เวลา 10:11:41 
 กล้องโทรทัศน์และระบบการรับภาพ 
[ 17,341 ]  
admin 12 มิถุนายน 2552 เวลา 09:40:00 
 การแพร่ภาพโทรทัศน์ ( Television Broadcasting ) 
[ 53,517 ]  
admin 10 มิถุนายน 2552 เวลา 10:20:56 
 ความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) 
[ 12,674 ]  
admin 5 มิถุนายน 2552 เวลา 01:10:39 
 ประวัติ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
[ 16,417 ]  
admin 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:22:38 
 กำเนิดสถานีไทยโทรทัศน์ ( ชื่อเดิมของ อสมท ) 
[ 4,303 ]  
admin 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 00:12:44 

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น