ชื่อสถานที่ ระยะห่าง
km
ระดับสัญญาณ
(dBuV/m)
ผลรับชม
Quality
 สถานีโทรทัศน์หนองบัวแดง 0.0 82.73 100 %
 โรงเรียนบ้านนาคานหัก 5.0 66.44 100 %
 โรงเรียนนาทุ่งใหญ่ 8.0 38.40 52 %
 วัดแสงสว่างดาราม 10.5 55.10 78 %
 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง 13.5 58.81 86 %
 ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง 13.5 50.03 54 %
 วัดทรงธรรม 15.0 56.62 80 %
 วัดบึงมะนาว 16.0 57.64 86 %
 วัดโพนทอง 16.5 52.72 54 %