ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13:45:21      ถูกเปิดอ่านแล้ว 2508 ครั้ง  2508 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : ข่าวสารจากการอบรมและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง

ข่าวสารจากการอบรมและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

     หลังจากที่วิทยุชุมชนได้มีการแพร่สัญญาณเสียงโดยไม่มีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่เป็นเวลานานหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 แล้ว ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กันยายน 2555 เพื่อให้สำนักงาน กสทช. ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและจัดระเบียบวิทยุชุมชนที่มีการแพร่กระจายคลื่นความถี่อันเป็นการรบกวนผู้อื่น โดยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อมีกรณีที่มีการแพร่กระจายคลื่นความถี่รบกวนระหว่างผู้ประกอบกิจการด้วยกัน แต่ละสถานีจะทำการแก้ไขปัญหาด้วยการ
 
1) เพิ่มกำลังส่ง 
 
2) เพิ่มขนาดสัญญาณเสียงทำให้เกิด frequency diviation รบกวนคลื่นความถี่ข้างเคียง
 
3) เปลี่ยนความถี่ที่ไม่เป็นสากล เช่น 91.10MHz เป็นต้น (ประเทศไทยใช้ช่องความถี่ 250 kHz หมายถึงความถี่จะลงท้ายด้วย .25 เช่น 90.25, 90.50 MHz เป็นต้น)
 
      โดยการกำกับดูแลคณะกรรมการกสทช.จึงได้ออกประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค ซึ่งเมื่อแต่ละสถานีวิทยุชุมชนดำเนินการแพร่กระจายคลื่นความถี่ด้วยเครื่องส่งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาการรบกวนระหว่างกัน และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกิจการวิทยุทางการบิน กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว รวมถึงสถานีวิทยุของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย รายละเอียดของประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่างนี้ ทั้งนี้สถาบันการศึกษาและสมาชิกของชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย ได้เข้าร่วมการอบรมและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงในการนี้ด้วย
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น