ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:31:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4588 ครั้ง  4588 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ


ICS Telecom nG โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ
 
      ICS Telecom nG เป็นโปรแกรมสำหรับการวางแผนโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโครงการทางด้านการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยโปรแกรมมีความสามารถในการคำนวนและวางแผนการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณ รวมทั้งจำลองการใช้งานสัญญาณความถี่ในการออกอากาศ หรือใช้วางแผนภายในโครงการสื่อสารโทรคมนาคม

โปรแกรมมีความสามารถในการทำงานในย่านความถี่ 10 kHz. ถึง 450 GHz. ในงานทางด้านต่าง ๆ เช่น
      - Aeronautical Systems
      - Broadcast TV and Radio
      - Cellular 
      - Fixed Radio Access
      - Land Mobile 
      - Marine Systems
      - Microwave bearer 
      - Mobile data
      - Paging    
      - Radar
      - Satellite 
      - Telemetry
วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:02:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
แผนผังแสดงเขตการแพร่กระจายคลื่น

วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:04:07 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
ความสามารถในการใช้งานด้านการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
    - สามารถคำนวนพื้นที่การออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกและดิจิตอล
    - ใช้ในการจำลองการออกอากาศเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบรูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศให้เหมาะสมต่อพื้นที่บริการ
    - ใช้ในการคำนวณหาการรบกวนที่มีผลต่อผู้ชมหรือผู้ฟัง อันเกิดจากการออกอากาศของช่องความถี่เดียวกันหรือช่องความถี่ข้างเคียง
    - ใช้ในการประมาณการจำนวนผู้ชมที่อยู่ในเขตบริการของสถานีแพร่กระจายคลื่น
    - เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในการประกอบการยืนยันการขออนุญาตการจัดตั้งสถานี
วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:05:08 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
      บมจ.อสมท ได้จัดซื้อมาใช้งานประจำฝ่ายแผนงาน สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการตรวจสอบและวางแผนด้านสัญญาณในกิจการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ของ อสมท ทั่วประเทศ และรองรับการพัฒนาสัญญาณเป็นระบบดิจิตอล เพื่อเปรียบเทียบสัญญาณที่ใช้แพร่กระจายคลื่นในอนาคต 
วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:06:07 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น    
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น