ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:39:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 198 ครั้ง  198 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      NodeMCU      NodeMCU
ชื่อเรื่อง :

AC 250V. Single Phase Voltage Sensor Module to 5V.โมดูลเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟ AC สูงสุดอยู่ที่ 250VAC โดยสัญญาณ output เป็นสัญญาณอนาล็อก สามารถนำไปต่อเข้ากับขา ADC ของไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้ Vref +5V ได้ทันทีเช่น Uno, Mega, Leonardo มีวงจรขยายสัญญาณ สามารถปรับขนาดของสัญญาณเอาท์พุตได้ โดยการปรับตัวต้านทานปรับค่าบนบอร์ด

Specification :

- Supply Voltage : 5VDC

- Signal output :  Analog

- Dimensions : 1.97 in x 0.79 in x 0.94 in (5 cm x 2 cm x 2.4 cm)

ตัวอย่าง Arduino Code

//-----------------Arduino Sketch Sample ------------------//

const int analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to

const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to

 

int sensorValue = 0;        // value read from the pot

int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)

 

void setup() {

  // initialize serial communications at 9600 bps:

  Serial.begin(9600); 

}

 

void loop() {

  // read the analog in value:

  sensorValue = analogRead(analogInPin);            

  // map it to the range of the analog out:

  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);  

  // change the analog out value:

  analogWrite(analogOutPin, outputValue);           

 

  // print the results to the serial monitor:

  Serial.print("sensor = " );                       

  Serial.print(sensorValue);      

  Serial.print("\t output = ");      

  Serial.println(outputValue);   

 

  // wait 2 milliseconds before the next loop

  // for the analog-to-digital converter to settle

  // after the last reading:

  delay(2);                     

}

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ทดสอบ
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น