ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 25 ตุลาคม 2561 เวลา 12:20:01      ถูกเปิดอ่านแล้ว 326 ครั้ง  326 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      NodeMCU      NodeMCU
ชื่อเรื่อง :

ESP8266 การทำ Digital Input กดติด ปล่อยดับESP8266 การทำ Digital Input กดติด ปล่อยดับ เอาไว้ทำระบบแจ้งเตือน

       A digital input is a board pin which can read if it sees a high (on) or low (off) logic level connected to it.  For example if you connect a button to a digital input you can detect when it's pressed and released.  MicroPython makes it just as easy to use a pin digital inputs as it does outputs.

      อินพุตแบบดิจิทัล คือขาของบอร์ด ซึ่งสามารถอ่านค่าได้ หากเป็นระดับตรรกะที่สูง High (เปิด) หรือต่ำ Low (ปิด) จะทำการ เปิด และ ปิด การแสดงผลตามที่เชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมต่อปุ่มเข้ากับอินพุตดิจิตอล คุณสามารถตรวจจับการทำงาน เมื่อกดและปล่อยสวิตซ์ MicroPython ทำให้ใช้งานขาอินพุตดิจิตอลได้ง่ายเช่นเดียวกับที่แสดงผล

ข้อมูลดีๆ จากที่นี่...

import machine
import time

button = machine.Pin(12, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
while True:
    first = button.value()
    time.sleep(0.01)
    second = button.value()
    if first and not second:
        print('Button pressed!')
    elif not first and second:
        print('Button released!')

http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-projects...

int switchPin = 0;
int LedPin = 16;
int switchValue;

void setup() { 
  pinMode(LedPin, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  // Read the switch value
  switchValue = digitalRead(switchPin);
  /* Set the LED output pin the opposit of what is read on the switch
   * input pin  
   */
  digitalWrite(LedPin, !switchValue); 
   
}
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น