ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 3 เมษายน 2561 เวลา 23:56:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 470 ครั้ง  470 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      NodeMCU      NodeMCU
ชื่อเรื่อง : NodeMCU Auto Connect WiFi With HTTP Server


บันทึกเตือนความจำตัวเองเน๊าะ ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนใคร เราก็ไม่ได้จบสาขาคอมพิวเตอร์ พึ่งจะเริ่มมาเรียนรู้เหมือนกัน นะๆ

Auto Connect WiFi With HTTP Server เมื่อ NodeMCU ESP6288 ไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ ให้เข้า HTTP Server ใน ESP6288 ก่อน เพื่อเลือกตั้งค่า หรือค้นหา WiFi ที่ต้องการได้

ติดตั้ง WiFi Manager ก่อน
Include Library > Manager Libraries...

- พิมพ์ wifimanager  เข้าไปในช่องค้นหา
- แล้วเลือก WiFiManager bytzapu
- จากนั้นกด Install

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
โหลดสคริปต์ จาก...
Auto Connect WiFi With HTTP Server

============================================
#include <ESP8266WiFi.h>          //https://github.com/esp8266/Arduino

//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "WiFiManager.h"         //https://github.com/tzapu/WiFiManager

std::unique_ptr<ESP8266WebServer> server;

void handleRoot() {
  server->send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
}

void handleNotFound() {
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server->uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server->method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server->args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server->args(); i++) {
    message += " " + server->argName(i) + ": " + server->arg(i) + "\n";
  }
  server->send(404, "text/plain", message);
}

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  //Serial.setDebugOutput(true);
  //WiFiManager
  //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wifiManager;
  //reset saved settings
  wifiManager.resetSettings();

  //fetches ssid and pass from eeprom and tries to connect
  //if it does not connect it starts an access point with the specified name
  //here  "AutoConnectAP"
  //and goes into a blocking loop awaiting configuration
  //wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
  //or use this for auto generated name ESP + ChipID
  wifiManager.autoConnect();


  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
  
  server.reset(new ESP8266WebServer(WiFi.localIP(), 80));

  server->on("/", handleRoot);

  server->on("/inline", []() {
    server->send(200, "text/plain", "this works as well");
  });

  server->onNotFound(handleNotFound);

  server->begin();
  Serial.println("HTTP server started");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  server->handleClient();
}

เมื่อเปิดเครื่อง NodeMCU ครั้งแรก จะเชื่อมเข้า WiFi ไม่ได้ ก็จะเข้าโหมด AP เปิดตัวเองเป็น Server ชื่อไวไฟ ESP6291440

- ในมือถือสมาร์ทโฟน เปิดเข้าไวไฟชื่อ ESP6291440
- เข้า URL ชื่อ 192.168.4.1 ก็จะเข้าสู่ระบบ WiFiManager
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น