ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:26:29      ถูกเปิดอ่านแล้ว 937 ครั้ง  937 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง : Raspi ตั้งค่า Server และ Real Time Zone ให้ตรงกับเวลาไทยอัตโนมัติ


      โดยปกติ หาก Raspberry pi ที่เราใช้งานอยู่ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต จะอัพเดตเวลาให้ตรงกับ Server ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราต้องการตั้งค่า Server และ Real Time Zone ให้ตรงกับเวลาในประเทศไทยอัตโนมัติ ต้องเข้าไปตั้งค่า ที่ Change Time Zone และ ตั้งค่า NTP Real Time Servers
@ คำสั่งเข้า raspi-config
sudo raspi-config

@ แล้วเลือก
Internationalisation options

@ แล้วเลือก
Change Time Zone

ที่ Geographic Area ให้เลือก  Asia แล้วกด Enter
ที่ Time Zone ให้เลือก Bangkok แล้วกด Enter
ใช้ปุ่ม Arrow Right เลื่อนไปที่ <Finish>  แล้วกด Enter 
ผลที่ได้ Local time is now : คือเวลาที่ Raspberry pi ตั้งให้ตรงตามเวลาประเทศไทย

@ ใช้คำสั่งรีบูทระบบ
Sudo reboot

เมื่อ Login เข้าไปที่ Raspberry ก็จะเห็นเวลาที่
Last Login : Mon Jul 31 19:00:25 2017

@ คำสั่งตรวจสอบวัน-เวลา
date

ตั้งค่า Raspberry Pi ให้ซิงค์ date และ time ตาม Server อัตโนมัติ

@ คำสั่ง set the time servers
sudo nano /etc/ntp.conf


เปลี่ยนข้อความเป็น...
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3.debian.pool.ntp.org iburst

และเอาเครื่องหมาย #  ออกจากข้างหน้าข้อความ
restrict 127.0.0.1
restrict ::1


@ แล้วใช้คำสั่ง Restart the ntp server :
sudo /etc/init.d/ntp restart
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น