ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 26 สิงหาคม 2556 เวลา 20:30:59      ถูกเปิดอ่านแล้ว 873 ครั้ง  873 / 17 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ปฏิบัติการทีวีดิจิตอล อสมท ]      ข่าวสาร DTV DVB      ข่าวสาร กสทช      
ชื่อเรื่อง : บอร์ด กสท. "ถกอีกรอบ" การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ "ทีวีดิจิตอล"


กรรมการบอร์ด กสท. เตรียมพิจารณาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ระบบทีวีดิจิตอลอีกรอบ

     น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) เตรียมเสนอเพิ่มใน 3 ประเด็น หลังจากมีการพิจารณาความเห็นต่อ(ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ(ร่าง) สรุปข้อสนเทศ(IM) การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามมติ กสท.ได้อนุมัติ (ร่าง) IM ไปก่อนหน้านี้ โดย 3 ประเด็นที่มีเห็นควรเพิ่มเติม คือ

     1. เนื่องจากในหน้าแรกของการสรุปข้อสนเทศฯ ได้จัดทำหมายเหตุทางกฎหมายที่มีใจความสำคัญว่า "มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น มิได้มีข้อความใดๆ หรือมุ่งประสงค์ให้เกิดความผูกพันใดๆ ในเชิงกฎหมาย ตลอดจนการเกริ่นนำว่า จะไม่รับผิดใดๆ ในความถูกต้องแม่นยำ หรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้" นั้น เห็นว่า ร่างสรุปข้อสนเทศดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับหนังสือชี้ชวนให้เข้าประมูล โดยจะไม่ให้ผูกพันหรือมีผลทางกฎหมาย แต่ข้อมูลในการนำเสนอนั้นต้องถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลนี้ย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อแก่ผู้อ่าน ซึ่งหากปรากฏไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงดังกล่าวที่ว่าไว้ สำนักงานก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น

     2. ในร่างสรุปข้อสนเทศฯ ดังกล่าว ควรกำหนดประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่สำคัญให้ครบถ้วน

     3. เห็นว่ายังมีข้อมูลอื่นที่สำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล อย่างการนำเสนอข้อมูลวิธีการคำนวณและราคาค่าเช่าโครงข่าย ซึ่งในร่างสรุปข้อสนเทศฯ ควรกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานฯ จะแจ้งรายละเอียดข้างต้นให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบล่วงหน้าเพื่อใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลด้วย

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น